Pedagogikk

MED LIVSLANG LYST TIL LEK OG LÆRING Norlandia Barnehagene drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Barnehagens årsplan gir mer informasjon om våre tiltak og aktiviteter for å virkeliggjøre nasjonale føringer og overordnede målsettinger. Rammeplan for barnehager og Norlandia Barnehagenes styringsdokument 2015-2020 gir retning for det pedagogiske innholdet i våre barnehager.

Et humanistisk menneskesyn ligger til grunn for hvordan barna blir møtt i våre barnehager. Voksne er barnas støttespillere og gir dem rom for å bearbeide følelser og opplevelser.

For at et barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt, er det en forutsetning at barnet opplever å være trygt. Derfor har vi fokus på trygg tilknytning og bruker COS - Circle of Security som pedagogisk verktøy.

Førskolebarna i Ulven går på Dino-skole og vi samles ca. 60 ganger det siste året i barnehagen. Målet med skolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring.

Trygg i Fjell: Vi gjør alt vi kan for å forebygge mobbing – alle barn skal være inkludert og oppleve seg som en verdifull bidragsyter i fellesskapet hos oss. Vi vil sammen med barna skape magiske øyeblikk - gode utgangspunkt for opplevelse av livsmestring og god psykisk helse.

Rammeplanens syv fagområder gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, alsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle områdene skal være en gjennomgående del av barnehagehverdagen.

Rammeplanen finner du på: https://www.udir.no/

Norlandia barnehagene har et eget styringsdokument som skal sikre helhet og utvikling i divisjonens barnehagefaglige arbeid. Les styringsdokument her

 

 

Velkommen til oss!

www.norlandiabarnehagene.no