Samarbeid og medvirkning

Foreldre skal være deltagende i barn hverdag.

I Ulven Naturbarnehage har vi et tett samarbeid med foreldre. Foreldre og personal har et felles ansvar for utvikling og trivsel hos barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det gjennomføres foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes og fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved levering og henting.

Det avholdes to foreldremøter i året. Tema og forum for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid og foredrag m.m.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, samarbeidsutvalget og på foreldremøter.