Digitale verktøy i barnehagen

Norlandia Barnehagene iverksetter våren 2014 et pilotprosjekt med fokus på at barn skal få mulighet til å lære seg å bruke ulike digitale verktøy. Verktøy som nettbrett, pc’er og digitale fotoapparat skal benyttes kreativt i lek og læringssituasjoner, slik at barna blir godt rustet til å møte vårt digitale samfunn på en god måte.

I følge Rammeplanen for barnehagene skal digitale verktøy tas i bruk i det pedagogiske arbeidet. Vi skal bidra til å lage en bro til skolen, gjennom danning, omsorg, lek og læring også på det digitale feltet. Barna skal oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.

Barnehagemonitor 2013, den første kartlegging av IKT-bruk i norske barnehager, viser at selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Undersøkelsen viser at innføring og bruk av ikt fortsatt er i en tidlig fase i barnehagene, og at tilgang på utstyr og digital kompetanse hos de ansatte er ujevnt og tilfeldig fordelt. Dette vil vi gjøre noe med!

Norlandia Barnehagene er så heldig å ha god spisskompetanse på området, særlig hos Cathrine Fragell Darre. Hun har jobbet mye med barn og digitale verktøy som pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage. Les mer om dette på barnehagens blogg: www.myrertoppenbarnehage.blogspot.no. Her er mye informasjon om god praksis og glade barn!

Cathrine, som er prosjektleder for prosjektet vårt, mottok i år Norsk Pedagogisk Dataforening sin utmerkelse ”Gullepleprisen” for sitt digitale arbeid med barn. Vi ønsker at Cathrine skal formidle sin pedagogiske kunnskap om og erfaringer med barns bruk av digitale verktøy til våre andre barnehager. Prosjektbarnehagene får gjennom dette prosjektet mulighet til å utvikle god barnehagefaglig digital kompetanse til glede for våre barn.

Det vil bli en aktiv prosjektperiode som strekker seg fra januar til midt i mai. Barnehagene får teknisk hjelp, hjelp til bruk av ulike applikasjoner og innføring i bruk av pedagogiske opplegg og metoder. Det skal blant annet settes fokus på digitale fortellinger; fotofortellinger, tegnede fortellinger, animasjon med mer. Barnehagene skal også delta i en underveisevaluering (Quest-Back), der også foresatte inviteres inn. Avslutningsvis skal prosjektdeltakerne ha en fremvisning i egen barnehage.

Vi har et sterkt fokus på etisk kvalitetssikring i henhold til personvern, og prosjektleder publiserer nyttig og morsom dokumentasjon fra pilotprosjektets arbeid og pedagogisk aktivitet på Norlandia Barnehagens fellesblogg. Se dette på www.norlandiabarnehagene.blogspot.com.

Dersom pilotprosjektet blir vellykket innholdsmessig og organisatorisk, vil prosjektet bli gjennomført i alle våre ca 50 barnehager i Norge de to neste barnehageårene.

Velkommen inn i pilotprosjektet vårt!

Nina Knarvik, fagsjef Cathrine Fragell Darre, prosjektleder